เข้าสู่ระบบ

1974545
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1911
4485
13378
1939501
66441
112038
1974545

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-23 13:06

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ ๒๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติมิติด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

บรรยายเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โดย นางสาวสรยา ยศยิ่งยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ไฟล์เสียง

 

 

การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำรายงานวิชาการ

บรรยายเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

โดย ผู้ตรวจราชการกรม (นางโสภา เกียรตินิรชา) 

ไฟล์เสียง

 

นักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลางที่องค์กรมุ่งหวัง

บรรยายเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

โดย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอภิญญา สุจริตตานันท์)

ไฟล์เสียง

 

กลไกทางการเงิน/งบประมาณและระบบควบคุมภายใน

บรรยายเมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โดย  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต) 

ไฟล์เสียง

 

เทคนิคการจับประเด็น / การจัดทำกรอบความคิดเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

บรรยายเมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โดย  อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์

ไฟล์เสียง

 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร

บรรยายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โดย อาจารย์นัสสรา หงษ์ร่อน

ไฟล์เสียง

 

นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานและพัฒนาองค์กร

บรรยายเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โดย อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา

ไฟล์เสียง 

กฎหมายแรงงานกับกระบวนการบริหารงานด้านแรงงาน

บรรยายเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โดย นางสาวสุนาฎ หาญเพียรพงศ์ เลขานุการศาลแรงงานกลาง

 

 

ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารแรงงานในยุค Disruption และผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

บรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โดย นายบวรนันท์ ทองกัลยา

 

การเสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร

บรรยายเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โดย ดร. วรสรวง ดวงจินดา 

Attachments:
Download this file (001.pdf)001.pdf[ ]17641 kB
Download this file (002.pdf)002.pdf[ ]3658 kB
Download this file (003.pdf)003.pdf[ ]1554 kB
Download this file (004.pdf)004.pdf[ ]1097 kB
Download this file (005.pdf)005.pdf[ ]6372 kB
Download this file (006 (1).pdf)006 (1).pdf[ ]224 kB
Download this file (006 (2).pdf)006 (2).pdf[ ]141 kB
Download this file (006 (3).pdf)006 (3).pdf[ ]244 kB
Download this file (006 (4).pdf)006 (4).pdf[ ]100 kB
Download this file (006 (5).pdf)006 (5).pdf[ ]138 kB
Download this file (006 (6).pdf)006 (6).pdf[ ]107 kB
Download this file (006 (7).pdf)006 (7).pdf[ ]50 kB
Download this file (007.pdf)007.pdf[ ]1430 kB
Download this file (008.pdf)008.pdf[ ]3167 kB
Download this file (011.pdf)011.pdf[ ]15188 kB
Download this file (012.pdf)012.pdf[ ]2009 kB
Download this file (014.pdf)014.pdf[ ]783 kB
Download this file (course title.pdf)course title.pdf[ ]117 kB

 

การเสริมสร้างวินัยและจรรยาสำหรับนักบริหารเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

บรรยายเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โดย นายเสมอ กาฬภักดี

 

เทคนิคการสื่อสารเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

บรรยายเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โดย ดร. พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนงค์

 

 

กระบวนการปรับแนวคิด (Mindset) เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานเชิงรุก

บรรยายเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โดย นายพิศาล อุตสาหพงษ์ 

 

 การคิดวิเคราะห์และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

บรรยายเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โดย ดร.อภิสรา อนงคณะตระกูล