เข้าสู่ระบบ

1809184
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
525
4903
9223
1765176
13118
151495
1809184

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-04 03:57

การลา

การลา

 การลาป่วย

การลาคลอดบุตร

การลากิจส่วนตัว

การลาพักผ่อน

การลาอุปสมบท / ลาไปประกอบพีฮัจย์

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

การติดตามคู่สมรส

ข้อควรคำนึงในการลา

แบบฟอร์มการลา

การลาป่วย
หลักเกณฑ์

ข้าราชการลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 60 วันทำการ
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิบดี/เทียบเท่า อนุญาตอาจต่อไปได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการ

แนวทางปฏิบัติ
ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่กรณีจำเป็น ให้ส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน
กรณีป่วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้จัดส่งใบลามาโดยเร็ว
ลาป่วย 30วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบพร้อมใบลา
ลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาหรือไม่มี ก็ได้

การลาคลอดบุตร
หลักเกณฑ์

ลาครั้งละไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงบุตรต่อให้ลาได้ไม่เกิน 150 วันทำการ

แนวทางปฏิบัติ
ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ให้ผู้อื่นลาแทนได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้ให้ส่งใบลาโดยเร็ว
การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดก็ตาม ซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

การลากิจส่วนตัว
หลักเกณฑ์

ลาได้ไม่เกินปีละ 45 วันทำการ
ในปีแรกของการเข้ารับราชการ ลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
กรณีลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ลาได้ไม่เกิน 150 วันทำการ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาต่อเนื่องดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติ

ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ต้องได้รับอนุญาต จึงจะหยุดราชการได้
กรณีเหตุพิเศษ ไม่อาจส่งใบลาได้ให้ส่งใบลาพร้อมเหตุผล ความจำเป็นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ในระหว่างลากิจส่วนตัว หากมีราชการจำเป็น ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได้

การลาพักผ่อน
หลักเกณฑ์

ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการต่อปี
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลา
สามารถสะสมวันลาได้ไม่เกิน 20 วันทำการ
ผู้ที่รับราชการติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 30 วันทำการ
ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ

แนวทางปฏิบัติ

ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
หากมีราชการจำเป็น ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการได้

การลาอุปสมบท / ลาไปประกอบพีฮัจย์
หลักเกณฑ์

ไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อน
ลาได้ไม่เกิน 120 วันแต่ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

แนวทางปฏิบัติ

ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 60 วัน
หากมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอใบลาก่อน 60 วันได้ ให้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นประกอบการลา
เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาแล้ว ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันลา
ต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน
ถ้ามีปัญหาทำไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ให้ถอนใบลา และถือว่าวันที่ลาหยุดราชการไปนั้นเป็นวันลากิจส่วนตัว

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
การเข้ารับการตรวจเลือก คือ การเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจำการ การเข้ารับการเตรียมพล คือ การเข้ารับการตรวจสอบเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

แนวทางปฏิบัติ

ข้าราชการที่ได้รับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก และเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต
เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการตรวจเตรียมพลแล้วให้รายงานตัวกลับภายใน 7 วัน
กรณีจำเป็น ผู้บังคับบัญชาอาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
หลักเกณฑ์

ลาได้ไม่เกิน 4 ปี
ผู้มีอำนาจอนุญาต อาจให้ลาได้มากกว่า 4 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี
ต้องกลับมารับราชการชดใช้เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาที่ไป

แนวทางปฏิบัติ

เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต
เมื่อได้รับอนุญาต ต้องทำสัญญากับส่วนราชการต้นสังกัด
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการลา ให้รีบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ และรายงานผลของภารกิจต่อผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ
กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยเกิน 4 ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ประเภทที่ 1
ประเทศไทยเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศ และมีวาระที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงาน หรือ ส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ

ประเภทที่ 2
การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1

เงื่อนไข

ประเภทที่ 1 ลาได้ไม่เกิน 4 ปี
ประเภทที่ 2 ลาได้ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเกินต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่เงินที่ได้รับจากองค์การฯ ต่ำกว่าเงินเดือนจากทางราชการ
การลาเฉพาะประเภทที่ 2 ให้กลับมาปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของเวลาที่ลาไป หรือ ชดใช้เบี้ยปรับแก่ราชการ

คุณสมบัติ
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนถึงวันได้รับอนุญาต เว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานใน UN กำหนดเวลาให้เป็น 2 ปี
สำหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานฯ ประเภทที่ 2 มาแล้ว ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี
สำหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานฯ ประเภทที่ 2 ต้องมีอายุไม่เกิน 52 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันได้รับอนุญาต
มีความรู้ ความสามรถ เหมาะสม ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำผิดทางวินัย

แนวทางปฏิบัติ

เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา (จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด) เพื่อพิจารณาอนุญาต
เมื่อได้รับอนุญาต ให้ส่งสำเนาคำสั่งต่อกระทรวงการคลัง และองค์การกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำสัญญาผูกมัดต่อไป
ต้องทำสัญญากับส่วนราชการต้นสังกัด
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 10 วัน นับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นภารกิจ และรายงานผลการไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ

การติดตามคู่สมรส
หลักเกณฑ์

ลาได้ไม่เกิน 2 ปี
ผู้มีอำนาจอนุญาต อาจให้ลาได้อีก 2 ปี แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกินต้องลาออกจากราชการ
ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

แนวทางปฏิบัติ

เสนอใบลาต่อผู้บัวคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุญาต
ผู้มีอำนาจอนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ทางราชการ และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด

ข้อควรคำนึง
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 กำหนดเกี่ยวกับการลา ที่จะมีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนว่า ในแต่ละรอบการประเมิน คือ ครึ่งปีที่แล้วมา (ครึ่งปีแรก 1 ต.ค.–31 มี.ค. หรือครึ่งปีหลัง 1 เม.ย.–30 ก.ย.) จะต้องมีวันลาไม่เกิน 23 วันทำการ เว้นแต่การลาดังต่อไปนี้

ลาอุปสมบท / ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา
ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
ลาป่วยไม่เกิน 60 วัน
ลาพักผ่อน
ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการไทย ปัจจุบันแบ่งได้ 4 ประเภท คือ

วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์
วันหยุดราชหารประจำปี ได้แก่ วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้หยุดเป็นคราวๆ เช่น การประชุม APEC
วันหยุดชดเชย

วันหยุดชดเชย
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤษภาคม 2544

วันหยุดราชการประจำปีตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดดังกล่าวไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชย ไม่เกิน 1 วัน
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือนโยบายที่จะเข้มงวดกับการลาก่อนหรือหลังวันหยุดราชการประจำปี เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ทำให้ไม่ต้องปฏิบัติราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวัน หากผู้ใช้สิทธิลาโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่ให้มีการอนุญาตและให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ตั้งใจปฏิบัติราชการ

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547
ให้คงวันหยุดราชการประจำสัปดาห์และวันหยุดราชการประจำปีในปัจจุบัน
วันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี ให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม. 1 พ.ค. 2544
การลาของข้าราชการฯ ช่วงก่อนหรือหลังวันหยุด เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม และจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ และหากผู้ใดมีพฤติการณ์เป็นการหลีกเลี่ยงหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี