เข้าสู่ระบบ

1809167
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
508
4903
9206
1765176
13101
151495
1809167

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-04 03:50

การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ฌกส.  ปฏิบัติดังนี้

1. กรอกข้อมูลในใบสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามแบบที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ 
      1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำของผู้สมัคร
      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ 
      4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับสิทธิประโยชน์ 
      5. ใบรับรองแพทย์ 
      6. หลักฐานการสมรส (กรณีสมัครสมาชิกสมทบ) 
      7. หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือน (เฉพาะสมาชิกสามัญ) 
2. เสนอใบสมัครดังกล่าวผ่านผู้บังคับบัญชาให้คำรับรองตามลำดับขั้น (กรณีสมาชิกสมทบให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาของสมาชิกสามัญ เพื่อรับรองด้วย)
3. เมื่อผู้บังคับบัญชาให้คำรับรองตามลำดับขั้นแล้ว ให้ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน ส่งที่ฝ่ายเลขานุการ ฌกส. กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 30 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 200 บาท 
4. ฝ่ายเลขานุการ ฌกส. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบ เพื่อเสนอประธานฯ ให้อนุมัติเข้าเป็นสมาชิกได้ การรับเข้าเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันที่ประธานลงนามอนุมัติ จึงจะถือได้ว่า มีสถานภาพเป็นสมาชิก ฌกส. อย่างสมบูรณ์ 
5. กรณีที่ฝ่ายเลขานุการ ฌกส. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว เป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติ ทางฝ่ายเลขานุการฯ จะทำการคืนเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่ผู้สมัคร

เอกสารที่ต้องใช้

ใบสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือน

 ขั้นตอนการลาออกจากสมาชิก ฌกส.  ปฏิบัติดังนี้
      กรอกข้อความในหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก ฌกส. ตามแบบที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุวันที่ลาออกให้ชัดเจน (ต้องเป็นปัจจุบัน ไม่สามารถลงวันที่ย้อนหลังได้) 
กรณีสมาชิกท่านใดมียอดค้างชำระ  ต้องชำระเงินตามยอดเงินที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ลาออก  แล้วส่งมายังฝ่ายเลขานุการ ฌกส. กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12

เอกสารที่ต้องใช้

หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก

ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวผู้รับเงินสงเคราะห์  ปฏิบัติดังนี้ 
       กรอกข้อมูลในใบขอเปลี่ยนตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่กำหนด  พร้อมทั้งระบุผู้มีสิทธิ 
รับประโยชน์ได้สูงสุด จำนวน 2 ราย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  พร้อมระบุที่อยู่ปัจจุบันของสมาชิกให้ชัดเจน  ส่งที่ฝ่ายเลขานุการ ฌกส. กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 

เอกสารที่ต้องใช้

ใบเปลี่ยนตัวผู้รับเงินสงเคราะห์

ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์  (เมื่อสมาชิกเสียชีวิต) ต้องยื่นคำร้องภายใน 1 ปี  โดยปฏิบัติดังนี้ 
         กรอกคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในแบบที่กำหนดให้ครบถ้วน ตามจำนวนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก ฌกส.  พร้อมแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน ดังนี้ 
                1. สำเนามรณบัตร 
                2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินสงเคราะห์ 
                3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
                4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน 
                5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน 
                6. สำเนาบัญชีธนาคาร (เพิ่มเติม) 
ส่งเอกสารคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์  พร้อมหลักฐานประกอบมายังฝ่ายเลขานุการ ฌกส. กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12

เอกสารที่ต้องใช้

คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์