เข้าสู่ระบบ

1809882
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1223
4903
9921
1765176
13816
151495
1809882

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-04 07:44

การให้กู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ

การให้กู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมฯ กับธนาคารตามโครงการต่างๆ

1.การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามโครงการต่างๆ ได้แก่
   1.1 การกู้เงินตาม “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ”
   1.2 การกู้เงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก

2. ารให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับธนาคารกรุงไทย

ประเภทเงินกู้ที่ทำให้กู้ ได้แก่
    1. การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย
    2. การกู้เงินเอนกประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามความจำเป็นและต้องการของผู้กู้ เช่น เพื่อซื้อรถยนต์ เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อค่าใช้จ่ายการศึกษา ฯลฯ       

3.การให้สินเชื่อโครงการของธนาคารออมสิน

ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ

  • กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
  • สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)
  • กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพิ่มเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus)

เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองสิทธิ  (รับรองการหักเงินเดือน)
                1.  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ
               2.  สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ 
               3.  สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิทธิ์  (รับรองการหักเงินเดือน) 
                1.  ผู้ยื่นคำขอมีหนังสือบันทึกถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อขอหนังสือรับรองสิทธิระบุวันที่บรรจุ  เงินเดือนปัจจุบัน  ประเภทเงินกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้  พร้อมหนังสือยินยอมให้หักเงินดือน สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน และสำเนาบัตร 
               2.  กองการเจ้าหน้าที่ทำบันทึกเสนออธิบดีเพื่อรับรองสิทธิให้กับผู้ยื่นคำขอ 
               3.  อธิบดีลงนาม กองการเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอมารับหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปติดต่อกับธนาคารต่อไป 
หมายเหตุ  ถ้าต้องการหนังสือรับรองเงินเดือน ขอให้ระบุมาในหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับรองสิทธิด้วยทุกครั้ง