เข้าสู่ระบบ

1809805
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1146
4903
9844
1765176
13739
151495
1809805

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-04 07:26

เงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่

 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561                                               

“ข้อ 12 สมาชิก มี 3 ประเภท ดังนี้

 • (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำสังกัดกรม
 • (2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ พนักงานราชการสังกัดกรม 
 • (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้นแล้วดังนี้
 •      (ก) สมาชิกสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้นแล้ว โดยเหตุเกษียณอายุราชการ
 •      (ข) สมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกวิสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้นแล้ว โดยเหตุลาออกซึ่งได้ปฏิบัติราชการสังกัดกรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี โดยนับตามอายุการปฏิบัติราชการจริง และไม่นับรวมอายุทวีคูณของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 •     (ค) สมาชิกวิสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้นแล้ว โดยเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างเนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์”

กรมฯ ได้จัดสวัสดิการ เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ ดังนี้                                                                                                                                                

 • 1. กรณีถึงแก่กรรม
 • สมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกวิสามัญผู้ใดถึงแก่กรรม เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ได้รับเงินสวัสดิการสมทบช่วยเหลือในการเป็นเจ้าภาพการประกอบพิธีศพของผู้นั้นเป็นเงินรายละ 100,000 บาท ทั้งนี้ กรณีมีปัญหาในเรื่องของการตีความหมาย ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้วินิจฉัย
 • สมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกวิสามัญผู้ใดถึงแก่กรรม เพราะเหตุอื่น ให้ได้รับเงินสวัสดิการสมทบช่วยเหลือในการเป็นเจ้าภาพการประกอบพิธีศพของผู้นั้นเป็นเงินรายละ 10,000 บาท
 • สมาชิกสมทบผู้ใดถึงแก่กรรมให้ได้รับเงินสวัสดิการสมทบช่วยเหลือในการเป็นเจ้าภาพการประกอบพิธีศพของผู้นั้นเป็นเงินรายละ 5,000 บาท
 • บิดา หรือ มารดา หรือ คู่สมรส ของสมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกวิสามัญถึงแก่กรรมให้ได้รับเงินสวัสดิการสมทบช่วยเหลือในการเป็นเจ้าภาพการประกอบพิธีศพของผู้นั้นเป็นเงินรายละ 5,000 บาท
 • 2. กรณีประสบอุบัติภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ
 • สมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกวิสามัญผู้ใดประสบอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสมาชิกหรือของคู่สมรสของสมาชิก ซึ่งสมาชิกใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 8,000 บาท ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นการเฉพาะรายตามความเหมาะสมและจำเป็น                      
 • 3. กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานราชการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 • กรณีเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งต้องพบเพทย์ แต่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นเงิน 1,500 บาท หากต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นเงินวันละ 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 • กรณีเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เพราะเหตุอื่น และเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นเงินวันละไม่เกิน1,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง
 • กรณีทุพพลภาพจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นเงิน 100,000 บาท
 • กรณีถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการจ่ายเงินแก่ผู้ซึ่งสมาชิกแสดงความประสงค์ไว้ในแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเงิน 100,000 บาท
 • ในกรณีถึงแก่กรรมเพราะเหตุอื่นจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ซึ่งสมาชิกแสดงความประสงค์ไว้ในแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 30,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้

Attachments:
Download this file (1.1ระเบียบคกกสวัสดิการกรม 2549.pdf)1.1ระเบียบคกกสวัสดิการกรม 2549.pdf[1.1ระเบียบคกกสวัสดิการกรม 2549]3606 kB
Download this file (1.1ระเบียบคกกสวัสดิการให้กู้ 2549.pdf)1.1ระเบียบคกกสวัสดิการให้กู้ 2549.pdf[1.1ระเบียบคกกสวัสดิการให้กู้ 2549]288 kB
Download this file (1.2ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา 2549.pdf)1.2ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา 2549.pdf[1.2ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา 2549]1613 kB
Download this file (1.2ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา ฉ2 2555.pdf)1.2ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา ฉ2 2555.pdf[1.2ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา ฉ2 2555]506 kB
Download this file (1.3ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ฉ3_2561.pdf)1.3ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ฉ3_2561.pdf[1.3ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ฉ3_2561]521 kB
Download this file (1.3ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการประเภทให้กู้ 2561.pdf)1.3ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการประเภทให้กู้ 2561.pdf[1.3ระเบียบคกกสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการประเภทให้กู้ 2561]2369 kB
Download this file (formsawad3shaidan.pdf)formsawad3shaidan.pdf[แบบขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ]68 kB
Download this file (sawad3.2558.pdf)sawad3.2558.pdf[ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558]137 kB
Download this file (ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีขอรับเงินกองทุน.pdf)ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีขอรับเงินกองทุน.pdf[ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561]65 kB
Download this file (แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ.pdf)แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ.pdf[แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน]65 kB
Download this file (แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กรณีภัยพิบัติ.pdf)แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กรณีภัยพิบัติ.pdf[แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กรณีภัยพิบัติ]110 kB