DPIS
 
Webboard
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
การประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
Action plan (นบร. รุ่นที่ 25)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2557
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
  คุณสมบัติ
  แบบแสดงข้อมูลบุคคล
  แบบแสดงผลงาน และวิสัยทัศน์
  ใบสรุป
  1 ประกาศรับสมัครสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
  1.1 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่งแรงงานจังหวัด
  2 ประกาศรับสมัครกรมการจัดหางาน
  2.1 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.กน.
  2.2 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.กองแผน
  3 ประกาศรับสมัครกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  3.1 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถาบันภาค ๗
  3.2 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สำนักพัฒนาผู้ฝึกฯ
  3.3 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ. สำนักพัฒนาฯ
  3.4 รายละเอียดตำแหน่ง ผอ. สำนักสถาบันภาค ๘
  4 ประกาศรับสมัครกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  4.1 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สคร.
  4.2 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพม.
  5 ประกาศรับสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
  5.1 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.เขตพื้นที่
  5.2 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.กน
  5.3 รายละเอียดหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สำนักนโยบาย
แบบประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
แบบโครงการ
แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แบบสำรวจข้อมูลการให้บริการในระดับอำเภอของสสค.จังหวัด
แบบสอบถามข้อมูลพนักงานราชการ
แบบฟอร์มพนักงานราชการ 2556
แบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 1-10
แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี 2555
แบบสำรวจข้อมูลการใช้กำลังคนในส่วนราชการระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล

ใบสมัครการคัดเลือกข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานฯ (เลื่อนไหล)
แบบฟอร์มใบขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมฯ
แบบคำร้องขอย้าย
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งระดับควบ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบรายงานการส่งข้าราชการอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก
แบบฟอร์มใบลาทุกประเภท
ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
แบบสอบถาม
   
เเบบสอบถามข้อมูลบุคคลประจำปี (โยกย้าย)

 

เเบบสอบถามข้อมูลการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- ระดับผู้บริหาร
- ระดับผู้ปฏิบัติงาน

แบบสอบถามบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 
แบบฟอร์มสมุดพกคุณงามความดี

บันทึกสำหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดี และพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ

คู่มือสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ

สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลงาน
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
แบบแสดงผลการปฏิบัติงานในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี
แบบการขอประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
แบบรับรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ
แบบการย้าย ย้ายสับเปลี่ยน โอน และบรรจุกลับ
แบบคำรับรองของผู้บังคับบัญชา
แบบฟอร์มการจัดทำผลงาน
 
แบบการขอมีบัตรประจำตัวและบัตรอนุญาตบุคคล
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ)
แบบขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการ)
แบบขอมีบัตรประจำตัว ( ลูกจ้างประจำ)
แบบขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานราชการ)
แบบคำขอมีบัตรอนุญาตบุคคล เพื่อผ่านเข้าบริเวณกระทรวงฯ
 
แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ
ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล แบบ7127  /   แบบ 7128 
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรณีเสียชีวิต อุบัติภัย
แบบขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฯ กรณีประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ) พร้อมทั้งแบบประมาณการความเสียหาย
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่กรรม
>>แบบหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคารกรุงไทย
หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคารออมสิน
หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคารอาคารสงเคราะห์
ใบมอบฉันทะ
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(แบบ1)(แบบ2)
 
 
แบบขอกู้เงิน
แบบคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือน
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน จำนวน 3 แบบ
 
การกู้เงินตาม “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ”
การกู้เงินโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก
การกู้เงินตามมาตรการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล (สวัสดิการสินเชื่อ 100%)
แบบคำขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ (5 กรม)
 
                      
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

 
 

ปฎิทิน

 

 
 
 

                                                                                                                       พัฒนาเวบไซต์โดย กองการเจ้าหน้าที่

                                                                                                                        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                                                                                                           

                                                                                                   
                                                                                                                          ที่ตั้ง : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12
                                                                                                 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
                                                                                                                          โทรศัพท์/โทรสาร 0-2246-3541
                                                                                                                     E-mail :personnel@labour.mail.go.th


>