เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ และบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย ์ทรงพระราชทานให้แก่บุคคลที่ได้กระทำความดีความชอบ จนเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ว่าตระกูลใด ชั้นตราใด ย่อมถือว่า เป็นผู้มีเกียรติยศ และเป็นสิริมงคล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ มี 2 ตระกูล คือ

         1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
         2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

          ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลำดับจาก
ชั้นล่างสุดจนถึงสูงสุดตามลำดับ รวม 16 ชั้นตรา ดังนี้
                1. ชั้นที่ 7              เหรียญเงินมงกุฎไทย              อักษรย่อ                ร.ง.ม.
                2. ชั้นที่ 7              เหรียญเงินช้างเผือก                อักษรย่อ                ร.ง.ช.
                3. ชั้นที่ 6              เหรียญทองมงกุฎไทย             อักษรย่อ                ร.ท.ม.
                4. ชั้นที่ 6              เหรียญทองช้างเผือก               อักษรย่อ                ร.ท.ช.
                5. ชั้นที่ 5              เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย           อักษรย่อ                บ.ม.
                6. ชั้นที่ 5              เบญจมาภรณ์ช้างเผือก             อักษรย่อ                บ.ช.
                7. ชั้นที่ 4              จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย              อักษรย่อ                จ.ม.
                8. ชั้นที่ 4              จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก                อักษรย่อ                จ.ช.
                9. ชั้นที่ 3              ตริตาภรณ์มงกุฎไทย                อักษรย่อ                ต.ม.
                10. ชั้นที่ 3            ตริตาภรณ์ช้างเผือก                 อักษรย่อ                ต.ช.
                11. ชั้นที่ 2            ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย             อักษรย่อ                ท.ม.
                12. ชั้นที่ 2            ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก               อักษรย่อ                ท.ช.
                13. ชั้นที่ 1            ประถมาภรณ์มงกุฎไทย            อักษรย่อ                ป.ม.
                14. ชั้นที่ 1            ประถมาภรณ์ช้างเผือก              อักษรย่อ                ป.ช.
                15. ชั้นสูงสุด         มหาวชิรมงกุฎ                         อักษรย่อ                ม.ว.ม.
                16. ชั้นสูงสุด         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก           อักษรย่อ                ม.ป.ช.

 
 
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ

             ในหมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่างๆ จะมีข้อความระบุการแต่งกายในแต่ละโอกาส เช่น ให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาว แล้วแต่กรณี ผู้แต่งกายต้องตรวจสอบหมายกำหนดการหรือข้อความที่ระบุการแต่งกายในกำหนดนัดหมายของทางราชการให้ชัดเจน
แล้วแต่งกายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การที่จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมกับการแต่งกายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ได้อย่างถูกต้องนั้น มีหลักสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้

                กรณีให้แต่งกายเต็มยศ  (เสื้อขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดำ)
                1. ไม่ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานเพียงสายเดียว  โดยประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลตามลำดับเกียรติ
                2. ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ระบุ
ซึ่งแม้ว่าจะได้รับพระราชทานสายสะพายที่มีลำดับเกียรติสูงกว่าก็ตาม เช่น ระบุให้สวมสายสะพายมงกุฎไทย หากได้รับพระราชทานประถมภรณ์มงกุฎไทย และประถมาภรณ์ช้างเผือกแล้ว ก็ให้สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย แต่ให้ประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ของแต่ละตระกูลที่ได้รับพระราชทานตามลำดับเกียรติ  แต่หากมิได้รับพระราชทานสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ระบุชื่อ
ให้สวมสายสะพายหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน โดยประดับดาราตามลำดับเกียรติ อาทิ หากหมายกำหนดการ ให้แต่งกายเต็มยศ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า หรือให้แต่งกายเต็มยศ
สวมสายสะพายช้างเผือก ผู้ที่ได้รับพระราชทานชั้นสูงสุด ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย โดยยังไม่ได้รับพระราชทานประถมาภรณ์ช้างเผือกหรือผู้ได้รับพระราชทานปฐมดิเรกคุณาภรณ์ เป็นชั้นสูงสุด ให้สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย หรือสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์แล้วแต่กรณี เป็นต้น

                กรณีให้แต่งกายครึ่งยศ  (เสื้อขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดำ)
                การแต่งกายเช่นเดียวกับเต็มยศ โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน  เว้นแต่
ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เมื่อประดับดาราชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลแล้ว ไม่ต้องสวมสายสะพาย 

                กรณีให้แต่งกายปกติขาว  (เสื้อขาว กางเกง หรือกระโปรงสีขาว)
                ให้ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน แต่หากระบุให้แต่งกายปกติขาวประดับเหรียญ ให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย โดยไม่ประดับดาราหรือสายสะพาย
                อนึ่ง ในกรณีเป็นงานศพซึ่งมีกำหนดการระบุให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาวไว้ทุกข์ให้สวมปลอกแขนสีดำที่แขนเสื้อข้างซ้าย

                ในโอกาสพิเศษบางพิธี
                อาจมีหมายกำหนดการระบุให้แต่งกาย ปกติขาวประดับเหรียญ เช่น งานเลี้ยงพระ และสมโภชราชกกุธภัณฑ์ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ก็ให้แต่งกายปกติขาว แต่ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์แทนแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และไม่ต้องสวมสายสะพาย หรือสวมแพรแถบสวมคอแต่อย่างใด
                การที่จะแต่งกายอย่างไร ไม่ใช่เรื่องที่ผู้แต่งกายจะกำหนดเอง แต่ต้องเป็นไปตามหมายกำหนดการที่สำนักพระราชวังระบุ หรือตามกำหนดนัดหมายของทางราชการระบุ โดยพิจารณาความเหมาะสมหลายประการประกอบกันแล้ว เช่น ความเหมาะสมด้านสถานที่ (พระอารามหลวงเกี่ยวเนื่องในรัชกาลใด) พิธีการ (เป็นการเข้าเฝ้าฯ ตามปกติหรือวาระพิเศษ) หรือบุคคล (เป็นงานพระราชทานเพลิงศพผู้ใด) เป็นต้น
                คำเรียก ตัวอย่างการแต่งกาย และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสต่างๆ>> (ภาพประกอบ)

 
 
 
พัฒนาเวบไซต์โดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ตั้ง : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12
 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2246-3541
E-mail : devi02_1@labour.go.th 


 
Houston Car Accident Lawyer
จำนวนผู้ใช้บริการ