กลุ่มงานวินัยและทะเบียนประวัติ
โทร. 02-245-1091,ภายในโทร 2218-2222

 
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ
 
การสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชา กรณีไม่ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 
การพิจารณาความผิดทางวินัย กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ชี้มูล
 
การสั่งลงโทษทางวินัย กรณีข้าราชการต้องหาคดีอาญา
 
ความซื่อตรง
 
วินัยข้าราชการ
 
 ลักษณะของการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 
 ลักษณะของการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 
 ลักษณะของการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 
ลักษณะของการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาพลเรือน พ.ศ.2551
 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
 
 
การกระทำผิดวินัยฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
 
  ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต
 
 เรื่อง ระบบคุณธรรมกับการมีวินัย
 
เรื่อง บทบาทของผู้คับบัญชาในการส่งเสริมวินัยข้าราชการพลเรือน
 
เรื่อง ประพฤติชั่วเป็นอย่างไร
 
เรื่อง ข้าราชการทำธุรกิจได้เพียงใด
 
เรื่อง ตามรอยพระยุคลบาท
 
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
 
เรื่อง ข้อกำหนดวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ
 
เรื่อง ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง ละทิ้งกับทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
 
เรื่อง วินัยพนักงานราชการ
 
เรื่อง ข้าราชการต้องอุทิศเวลาให้กับราชการ
 
เรื่อง ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2537
 
เรื่อง ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 
เรื่อง การเล่นการพนันและโทษทางวินัย
 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย
 

เรื่อง การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

 
เรื่อง การรับของขวัญของข้าราชการ
 
เรื่อง การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
 
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
เรื่อง ข้าราชการเป็นอาจารย์สอนพิเศษในสถาบันการศึกษา