DPIS
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผล
   
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฎิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2554

ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่บุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมทั้งพัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่

และสมาชิกชาว กจ. ยังได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม โดยซื้อสิ่งของ เพื่อมอบให้สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านทับกลาง จ.สระบุรี

 

 

   
   

 

 

พัฒนาเวบไซต์โดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่ตั้ง : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12
 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2246-3541
E-mail :personnel@labour.mail.go.th

Webmaster : Sarunyu Boonsanong
Houston Car Accident Lawyer
จำนวนผู้ใช้บริการ