DPIS
 
Webboard
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

แผนที่โรงแรมเพชรพิมาน บูติก รีสอร์ท
้้
  หมายเหต ุ รายละเอียดการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน วันที่ 22-24 และ 28-30 มิ.ย. 2553 ขอให้เบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางเป็นค่ารถประจำทาง ไม่ให้เบิกเป็นค่าเครื่องบินเนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อเคหะตามข้อตกลงโครงการบ้านออมสิน-กบข. 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการนำร่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ
โครงการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 4 
ความคืบหน้าในการกำหนดตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
การจัดสรรเงินงบประมาณโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อบรมเรื่อง"รับมือร้องทุกข์อย่างไรได้ใจประชาชน"
การเสวนาวิชาการเรื่อง"ประขาคมอาเซียน 2015:ภาพในมายาคติกับความเป็นจริง" 
การพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมองค์การแห่งความสุข
ทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านแรงงาน ประจำปี 2555 
โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสือเชิญเข้าอบรมการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.รุ่นที่20)
ประกาศกจ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 20)
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่
การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ 
ทุนปริญญาโท (MPM) 2013
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 34 
อบรมการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 20)
การศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 14
โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปี 2556
ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553-2555
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเพื่อนข้าราชการทุกท่านร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555

รับสมัครข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกำลังคน 
โครงการฝึกอบรม 3 หลักสูตร
รับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาหรือมีสถานศึกษากำลังตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารประชาคมอาเซียน BEAC 
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2555
โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
โครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2555
Promotion สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" 
โครงการเงินกู้อเนกประสงค์กรุงไทยฉกเฉิน และโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกรุงไทยสู้อุทกภัย เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 44 หลักสูตร (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 9 หลักสูตร
แจ้งผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และผ่านกระบวนการ 3 กระบวนการ
ขอเชิญอบรมออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 87 หลักสูตร
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 หลักสูตร
ตารางฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 6 หลักสูตร
อบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 9 หลักสูตร
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น "วิศวกรเกียรติคุณ" 
โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ประจำปี 2555 ของกระทรวงแรงงาน (การอบรมสัมมนาร่วมกัน) รุ่นที่ 1
ทุนศึกษาระดับปริญญาโทของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
ขอเชิญอบรมออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2555 ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 87 หลักสูตร
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 หลักสูตร
ตารางฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 6 หลักสูตร
อบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 9 หลักสูตร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น "วิศวกรเกียรติคุณ" 
โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ประจำปี 2555 ของกระทรวงแรงงาน (การอบรมสัมมนาร่วมกัน) รุ่นที่ 1
การสัมมนาโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา (ส่วนกลาง)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555
สัมมนาโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา
โครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยปี 2554
โครงการเพิ่มทักษะฝีมือออนไลน์ (การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์)
อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (7หลักสูตร)
การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ 
ลงทะเบียนและสมัครเรียนหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ
โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน
แผนการกำหนดตำแหน่ง 4 ปี ของกรมฯ
โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ ลิส เพื่อสมาชิก กบข.
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
โครงการอบรมเรื่อง สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ
โครงการอบรม หลักสูตร เทคนิคการวิจัยธุรกิจและการตลาด
หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
หลักสูตร สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการพยากรณ์ขั้นสูง
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรม LISREL
การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2554
การมอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านแรงงาน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)รุ่นที่ 3
ผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ เรื่อง คอรัปชั่นในประเทศไทย
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น
โครงการอบรมหลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ในหน่วยงานภาครัฐ"
หลักสูตร "การคำนวนต้นทุนผลผลิตหลักและการประเมินความคุ้มค่า"
หลักสูตร "การวางแผนและประเมินผลโครงการ"
อบรมหลักสูตร"การวิจัยเชิงปฎิบัติการ" และ "การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งสังกัดกรมการค้าภายใน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จในการบริหารทุนมนุษย์ จำนวน 2 หลักสูตร

โครงการอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ.
โครงการอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
โครงการฝึกอบรม 4 หลักสูตร
โครงการอบรม เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ" และ "การติดตามประเมินผลโครงการ"
ข่าวการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการสัมมนา เรื่อง การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ
โครงการอบรม 3 หลักสูตร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้ำในสังคม
การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน
อบรมหลักสูตร นักบริหารทีมงาน (The Supervisory Grid)
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข." เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 7
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2554

โครงการอบรมหลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ"

โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร (HROS) และ (HROD)
โครงการสัมมนาวิชาการญี่ปุ่นศึกษา (เรียนรู้ประสบการณ์จากญี่ปุ่นสู่ไทย)
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ"
ขอเลื่อนการจัดสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2554

โครงการอบรมภาษาไทยประจำปี 2554

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
โครงการอบรม หลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ
โครงการอบรม หลักสูตร การจัดการเอกสารสำนักงาน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย
โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน ประจำปี 2554
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 4 หลักสูตร
รับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
โครงการ "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาประเทศ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ"
เชิญรับสิทธิ์ส่วนลดการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล "โครงการ สบายไลฟ์ ข้าราชการ"
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2554 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
คำชี้แจงรายละเอียด นบร. รุ่นที่ 19
เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การทำหมี่กรอบ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 19)
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ปี พ.ศ.2554
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "คน" กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการ
ข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกและมีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเขียน รายงานการวิจัย (บทที่ 1-5)"
การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างการบริหารจัดการกระบวนงานสู่สารสนเทศเชิงบริการ"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อสิ่งของเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการฯ

การขอรับเงินสวัสดิการกรณีประสบภัยธรรมชาติ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย
โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (ประจำปี 2554)"
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
สิทธิพิเศษร้านซี พี เฟรชมาร์ท ให้แก่สมาชิก กบข.
โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 41
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)

 

 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สำหรับ สายงานนักวิชาการเเรงงาน
และสายงานนิติกร

- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
- บทที่ 3 การดำเนินจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- ภาคภนวก

การค้นหาการประเมินผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2553

 

ขอเชิญอบรม 3 หลักสูตร
1.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการบริหารคน แบบ สามก๊ก(1+2)
2.หลักสูตร การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ แบบ ซุนวู
3.หลักสูตร การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา "กสร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4"
เอกสารการบรรยาย การสร้างขวัญและแรงจูงใจ จุดประกายไฟในการทำงาน โดย รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น YLP ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ทุน
แจ้งเวียนแบบ พ.ต.ก. 1-1 สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฏหมาย   ตัวอย่าง
ข่าว ณกส ครั้งที่ 2/2553
ขอเชิญอบรม 2 หลักสูตร
1.หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการบริหารคน แบบ สามก๊ก(1+2)
2.หลักสูตร การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ แบบ ซุนวู
ขอเชิญอบรม 2 หลักสูตร
1.หลักสูตร การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนคำกล่าวและการนำเสนอในที่ประชุม
2.หลักสูตร การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร
ขอเชิญอบรม หลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถระบบงานภาครัฐแบบบูรณาการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การใช้ศาสตร์สถิติและวิจัยวางแผนงานและงบประมาณสำหรับนักบริหารยุคใหม่
ขอเชิญเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร กลไกสู่การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแบบบรูณาการ รุ่นที่ 1
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรจากสมาคมแม่บ้านแรงงาน
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่นที่ 1
การบันทึกตัวชี้วัดผลงานรายบุคคลในโปรแกรม DPIS
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ฝึกอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ สำหรับข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารทีมงาน (The Supervisory Grid)
แบบฟอร์มประกอบหลักเกณฑ์ในการประเมินค่างานตำแหน่งอำนวยการระดับสูง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่นที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร MPM
อบรมหลักสูตร รู้รักษ์ รู้ใช้ ร่วมใจลดการใช้พลังงาน
อบรมหลักสูตร การจัดการเอกสารสำนักงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการพยากรณ์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ตโดยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สำหรับตำเเหน่งนักวิชาการเเรงงาน และตำเเหน่งนิติกร
โครงการส่งเสริมความรู้และสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการใหม่
-กำหนดการ
-รายชื่อผู้เข้าเข้าร่วมโครงการ
-แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
การจัดระบบตำเเหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำเเหน่งใหม่
แจ้งสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
การมอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านแรงงาน
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดการเรียนรู้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เป็นสมาชิก กบข.
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานกรอกเเบบสอบถามประกอบการจัดทำเเผนอัตราข้าราชการ
สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร"HR for Non HR Manger"รุ่นที่ 1
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร"การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21" รุ่นที่ 14
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย"
โครงการบ้านกรุงไทย-กบข. เพื่อสมาชิก กบข. ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2553
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาภาวะผู้นำและศักยภาพสตรีในการบริหาร"
โครงการฝึกอบรมหลักปฏิบัติราชการแนวใหม่ภายใต้การปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการปัจจุบัน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง สร้างปัญญาสู่สังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร
ขอความร่วมมือเเจ้งข้อมูลพนักงานราชการเพื่อประกอบการพิจารณา
พัฒนาระบบพนักงานราชการ
การจัดทำเว็บไซต์ของพนักงานราชการ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2553
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารสู่ความเป็นเลิศ
เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

ขอความร่วมมือจัดทำแบบการมีส่วนร่วมในการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
    แบบการมีส่วนร่วมในการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
         
จำนวนสายงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จำนวน  22  สายงาน

การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
หนังสือด่วนที่สุดที่ รง ๐๕๐๒/ว๐๐๘๙ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมิน
ตำเเหน่งเเหน่งทางวิชาการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ

ขอความร่วมมือข้าราชการทุกท่านเเจ้งข้อมูลตามเเบบสอบถามข้อมูลบุคคล
(โยกย้าย) ประจำปี 2553 (รอบที่ ๒)
การเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินในตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับชำนาญการ <<< คลิ๊ก
ระดับชำนาญการพิเศษ <<< คลิ๊ก
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยชินวัตรสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
แจ้งอัตราดอกเบี้ย โครงการสินเชื่อกรุงไทย กบข. ปี 2553
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วิธีปฎิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
การกรอกรายละเอียดตัวชี้วัดระดับบุคคลและสมรรถนะของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
การตัดเสื้อสูทลำลองสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ(เพิ่มเติม)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้นิติกรกรมสวัสดิการฯ
1.กำหนดการ
2.แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
รูปเสื้อสูทลำลองสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
กจ.ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการตัดสูทลำลอง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ
SIZE ตัดเสื้อสูทลำลองสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 1(แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

เนื้อหาการประชุมชี้เเจงเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ วันที 5 มกราคม 2553
ณ สำนักความปลอดภัยเเรงงาน

- ความปลอดภัยเเรงงาน
- เเรงงานสัมพันธ์
- สวัสดิการเเรงงาน
- สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองเเรงงาน
- Corporate Social Responsibility

แจ้งสิทธิพิเศษในการให้กู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 

กฏกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
รับสมัครสอบความรู้ ความสามารถข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานฯ
เพิ่มวงเงินกู้อเนกประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ธนาคารกรุงไทย
ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสอบถามออนไลน
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ ฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2551
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
   
ข้อควรรู้สำหรับประชาชน
   
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (YLP)
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง 1 ตุลาคม 2552

การตรวจสอบและลงนามรับรองบัญชีรายการประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

*บัญชีประวัติผู้ได้รับ รจพ ปี 52

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและประเมินบุคคลประเภทวิชาการ
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancement of Occupational Safety and Health Management
ตำแหน่งว่าง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งสิ้น 78 ตำแหน่ง)
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการอนุมัติโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด(แก้ไข)
เค้าโครงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งใหม่
แบบสอบถามข้อมูลบุคคลประจำปี 2553 (รอบที่ 1)
กำหนดการโครงการสัมมนาลูกจ้างประจำของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แจ้งเรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลอินเดีย ไปฝึกอบรมหลักสูตร Gender Issues in Labour
รายชื่อข้าราชการที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แจ้งเรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลอินเดีย ไปฝึกอบรมหลักสูตร Research Methods in Labour Studies
การสัมมนาผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2552 จังหวัดภูเก็ต
การอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธภาพ" รุ่นที่ 39
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและร่างโครงสร้างการแบ่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักปลอดภัยแรงงาน
รวบรวมผลงานดีเด่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ข้อมูลข้าราชการเกษียณ ปีงบประมาณ 2552-2556
ประมวลผลแบบสอบถามการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังภายในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการกรมสวสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เวียนคำสั่งกรมฯ ที่ 204/2552, 207/2552 ,209/2552
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. (ภาค ก. )
มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านแรงงาน
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ฝึกอบรมหลักสูตร Information Security for E-Government Promotion
กรมอุตุนิยมวิทยาประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน 4 ตำแหน่ง

การกู้เงินตาม"โครงการบ้านธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำฯที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.)ครั้งที่3"
       ---แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน

เวียนคำสั่งกรมฯ ที่ 181 - 184/2552

กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญบุคลากรในสังกัดใช้กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้กระดานสนทนา
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ พ.ศ.2552
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน 17 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน IGP
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนภาครัฐ

ประกาศการรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมทางหลวงชนบท
จำนวน 11ตำแหน่ง

ตัวอย่างแบบคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

กำหนดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงาน ปปง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมคุมประพฤติ ประกาศการรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกุ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
แจ้งอัตราดอกเบี้ย "โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข."
ตารางแสดงชื่อตำแหน่งในสายงานเดิมเปรียบเทียบกับชื่อตำแหน่งในสายงานตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หนังสือเวียน ก.พ. ในการประชุมชี้แจง เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
รายชื่อข้าราชการที่ผ่านการอบรม นบร.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รายละเอียด "หนังสือคู่มือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551"
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกุ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
แจ้งอัตราดอกเบี้ย "โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข."
ตารางแสดงชื่อตำแหน่งในสายงานเดิมเปรียบเทียบกับชื่อตำแหน่งในสายงานตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หนังสือเวียน ก.พ. ในการประชุมชี้แจง เรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
รายชื่อข้าราชการที่ผ่านการอบรม นบร.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รายละเอียด "หนังสือคู่มือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551"
โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
ประกาศกรมฯเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในการคัดเลือกข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และเป็นผุ้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น..>>
การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการในระหว่าง การปรับใช้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เอกสารการบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง "การสร้างสรรค์ความคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานความปลอดภัย" หัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 " ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2551 ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยผอ.กองการเจ้าหน้าที่
 
ภาพการอบรม/สัมมนา
   
การสัมมนากองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองนิติการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 
                      
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

 
 

ปฎิทิน

 

 
 
 

                                                                                                                       พัฒนาเวบไซต์โดย กองการเจ้าหน้าที่

                                                                                                                        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                                                                                                           

                                                                                                   
                                                                                                                          ที่ตั้ง : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12
                                                                                                 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
                                                                                                                          โทรศัพท์/โทรสาร 0-2246-3541
                                                                                                                     E-mail :personnel@labour.mail.go.th