DPIS
 
Webboard
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2551

 

        

         กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2551

การบรรยายเรื่อง  “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดย  นายทวีสิทธิ์   บุญธรรม  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 6 ว   สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน

    การบรรยายเรื่อง  “การบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพและมีความสุขในการทำงาน”  โดย  ดร.จารุณี  ตันติเวชวุฒิกุล   ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์   บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   
    การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “แนวทางการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)” โดย  คุณสุภาพร  จันทร์จำเริญ   ตำแหน่ง Head of HR - Corporate Functions บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
   
    การบรรยายเรื่อง  “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ”  โดย  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
   
    การศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ ณ สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง
   
    และการศึกษาอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี
   
โดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
                      
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

 
 

ปฎิทิน

 

 
 
 

                                                                                                                       พัฒนาเวบไซต์โดย กองการเจ้าหน้าที่

                                                                                                                        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                                                                                                           

                                                                                                   
                                                                                                                          ที่ตั้ง : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12
                                                                                                 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
                                                                                                                          โทรศัพท์/โทรสาร 0-2246-3541
                                                                                                                     E-mail :personnel@labour.mail.go.th