DPIS
 
Webboard
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ  การบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลในโปรแกรม (DPIS)   ลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.)รุ่นที่ 25การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
 
เว็บไซต์ใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ http://personnel.labour.go.th/new/
 
 
 

 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2556

                                                          
 

 


 
 คำสั่ง/ประกาศ
 
คประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (โดยวิธีสอบข้อเขียน) ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเลบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ประกาศกรม เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ ครั้งที่6/2560
ประกาศกรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
ประกาศกรม เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 5/2560
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๗๖/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
คำสั่งกรม ที่๕๑/๒๕๖๐ เรื่องเลื่อนข้าราชการ
รายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ ๒๖
คำสั่งกรม ที่๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้ง กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐
คำสั่งกรม ที่๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐
คำสั่งกรม ที่๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรม ที่๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งกรม ที่๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ประกาศกรม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการครั้งที่ 1/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกระทรวงแรงงานแต่งตั้งข้าราชการ กสร .ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ๑๒ ตำแหน่ง
คำสั่งกรมฯ ที่626/2559 เรื่องย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สังกัดกรมการจัดหางาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสังกัดสำนักงานประกันสังคม
ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรม เรื่องการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
คำสั่งกรมฯ ที่๕๔๒/๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ข่าวด่วน ตำแหน่งว่างผู้ใดประสงค์ จะไปดำรงตำแหน่ง แจ้ง กองการเจ้าหน้าที่ภายใน 2 พย.59.
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่๒๔๙/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการ
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คำสั่งที่ ๕๑๖/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการ
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่๘/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่๔๖๘/๒๕๕๙ เรื่องให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต ๑-๑๐
ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตำแหน่งและชื่อสังกัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่๔๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่๔๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๔๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่๔๖๖-๔๗๐/๒๕๕๙ จำนวน ๕ คำสั่ง
คำสั่งกรมฯ ที่๔๗๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คำสั่งกรมฯ ที่๔๗๓/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งกระทรวงฯ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนานการ ครั้งที่ 7/2559
คำสั่งกระทรวงฯ ที่224/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับผู้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
คำสั่งกรมฯ ที่441/2559 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ สสปท.
คำสั่งกรมฯ ที่446/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ
คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของรองปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกาศกรมฯเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน
คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
คำสั่งกระทรวงฯ ที่๑๗๙/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

คำสั่งกรมฯที่๓๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบด

คำสั่งกรมฯ ที่ 308/2559 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ รง 0502/4968 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง 6 คำสั่ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
คำสั่งกรมฯที่๓๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งกรมฯที่๓๐๖/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมฯที่๓๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งกรมฯที่๓๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่๓๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัตราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
ประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดการสิ้นสุดสัญญาจ้างและคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษครั้งที่๑/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯที่๒๗๔/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม
คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๓๔/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๙ เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมฯเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน)
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่๕/๒๕๕๙
คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ ๑๒๐/๒๕๕๙ เรื่องโอนข้าราชการ และ ที่ ๑๒๑/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่๒๒๕/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๘๙๘/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออก
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่๗๕๑/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออก
การบันทึกข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล
คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๘๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๙๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมฯ ที่๑๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั่งที่ ๔/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๙๓/๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ
คำสั่งกรมฯที่ ๑๘๐/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบด

ประกาศกรมฯ เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการและพ้นจากงานเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่๑๗๐/๒๕๕๙และที่๑๗๑/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศกรมฯ เรื่อง ผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๘๒/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบความรู้ฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ ความสามารถข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ ความสามารถข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ รง ๐๒๑๑.๒/ว๔๙๘ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ
ประกาศกรมฯ รับสมัครสอบประเมินความรู้ ความสามารถข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งคั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทรุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. 
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 
คำสั่งกรมฯ ที่ ๕๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก 
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ เรื่อง ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวงราชการกระทรวงแรงงาน จำนวน ๔ ราย
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ใด้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๗๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ ๓๖๓/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๗๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘
คำสั่งกรมฯ ที่ ๖๙๑/๒๕๕๘ เรื่องย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง(นบร.)รุ่นที่ ๒๕
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘
หนังสือ แจ้งรับสมัครตำแหน่งอำนวยการสูงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่งในสมัครภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๕๘)
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ใบสมัคร)
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๖๗๘/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘
ขอส่งสำเนาคำสั่ง
คำสั่งกรมฯ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
คำสั่งกรมฯ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมฯ เรื่องย้ายข้าราชการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ
ด่วน แบบสอบถามข้อมูลบุคคลประจำปี ๒๕๕๙ (แบบอิเล็คทรอนิกส์) ส่งภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๐๗/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ประกาศรับสมัครประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง
คำสั่งกรมฯ ที่ ๕๙๓/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ ๒๘๔/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
 
 
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
 
การวางแผนกำลังคน
 
แบบฟอร์มการจัดทำผลงานทางวิชาการ ปี 2554
 
แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
   
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ
 
การปฏิบัติตาม มาตรา 87 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เกี่ยวกับ การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2553
     เพิ่มเติม ความเป็นมาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ<<< คลิ๊ก
 
  กิจกรรม กจ.
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (จังหวัด)
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
อบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย 
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกำลังคน (ส่วนภูมิภาครุ่นที่ 1)
โครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2555 
โครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ รุ่นที่ 3
โครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ รุ่นที่ 2 
โครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ รุ่นที่ 1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง 
การตรวจนับคะแนนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา (รุ่นที่ 2)

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา (รุ่นที่ 1)

กสร. โดย กจ. จัดสิ่งของอุปโภค-บริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมกระทรวงแรงงาน
การแข่งขันกีฬา กสร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 5
กิจกรรมที่ 3 ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน
การจับฉลากบัตรเติมน้ำมันตามใบสั่งจอง
โครงการเพิ่มประสิธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
การมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารสำหรับการตัดสินใจ
 
 
 
 หนังสือเวียน กจ. .
ว.กจ. แผนงาน/กิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562
ว.กจ. สำเนาคำสั่ง เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนลาออกจากราชการ
ว.กจ. ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ว.กจ. สำเนาคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ว.กจ. การบันทึกข้อมูลแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 1)(จังหวัดทุกจังหวัด)
ว.กจ. การบันทึกข้อมูลแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 1)
ว.กจ. การพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560(เฉพาะจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล)  
ว.กจ. การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรร์ ประจำปี พ.ศ.2560
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนลาออกจากราชการ
ว.กจ. ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการดำรงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
ว.กจ. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 1 บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ว.กจ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ว.กจ. ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน
ว.กจ. แจ้งการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ว.กจ. คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ และคำขอมีบัตรอนุญาตบุคคล เพื่อผ่านเข้าบริเวณกระทรวงแรงงาน "บัตรสำหรับผู้มาปฏิบัติราชการ"
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
ว.กจ. ให้ข้าราชการไปรายงานตัว
ว.กจ. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. การจ้างงานคนพิการ ประจำปี2560
ว.กจ. สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯประจำปี 2558
ว.กจ. การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน(นางเพชรรัตน์ สินอวย)
ว.กจ. ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน 3 คำสั่ง
ว.กจ. การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการจังหวัดทุกจังหวัด หมายเหตุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก กรมฯจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำคำสั่งจ้างให้ โดยขอให้จังหวัดส่งสัญญาจ้างมาพร้อมเอกสารประกอบการจ้าง
ว.กจ. การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกลางและเขต1-10
ว.กจ. กำหนดการและการจัดสรรงบประมาณ โครงการฯวันที่ 13-16 ตุลาคม 2559
ว.กจ. การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว.กจ. แผนงาน/กิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒
ว.กจ. รายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ว.กจ. ขอแจ้งรูปแบบการลงนามในหนังสือของผู้อำนวยการสำนัก/กองและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ว.กจ. การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตรานำส่งเงินสะสมได้มากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
ว.กจ. ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๔.๑/ว ๕๔๒ เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร
ว.กจ. ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงแรงงานด่วนที่สุดที่ รง ๐๒๑๑.๒/ว ๑๑๐๙ เรื่องขอให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคฯณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙
ว.กจ. ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ ที่๒๖๐/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:IDP) (จังหวัดทุกจังหวัด,ศูนย์ความปลอดภัยทุกเขต)
ว.กจ. ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North- South Fellowship program ประจำปีการศึกษา 2560
ว.กจ. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต
ว.กจ. แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ว.กจ. ขอส่งสำเนาคำสั่ง จังหวัดสมุทรสาครที่๘๕๔/๒๕๕๙
ว.กจ. รายงานผลการจัดทดสอบภาษาอังกฤษตามแบบรายงานผลที่กำหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ว.กจ. การทดสอบเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน (แจ้งท้าย 66 จังหวัด)
ว.กจ. การทดสอบเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน (แจ้งท้าย 10 จังหวัด)
ว.กจ. การทดสอบเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน (แจ้งท้ายศูนย์ความปลอดภัยเขต 1-10)
ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบการประเมินครั้งที่ ๑
ว.กจ. แก้ไขแบบตอบรับและคำชี้แจงโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๙
ว.กจ. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙
ว.กจ. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ว.กจ. ขอเชิญเข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังและการอ่าน
ว.กจ. ที่ รง ๐๕๐๒/ว ๐๐๐๙๘๔ โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ว.กจ. ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพมหานคร"
ว.กจ. ที่ รง ๐๕๐๒/ว๐๐๗๒ เรื่อง การพิจรณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ 
ว.กจ. การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ว.กจ. การทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ว.กจ. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ว.กจ. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว.กจ. การจัดทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ว.กจ. สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ว.กจ. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั่งข้าราชการพลเรือน
ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รอบการประเมินครั้งที่ ๒
ว.กจ. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับต้น (ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ๑ เมษายน ๒๕๕๘)
ว.กจ. ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก (ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ๑ เมษายน ๒๕๕๘)
ว.กจ. ขอให้สั่งพิมพ์แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ว.กจ. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ "ไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข."
ว.กจ. ทดสอบภาษาอังกฤษ
ว.กจ. ขอความร่วมมือข้าราชการทำแบบทดสอบองค์ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2558
ว.กจ. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว.กจ. ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัด
ว.กจ. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:IDP)
ว.กจ. ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข." และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
ว.กจ. ประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๘
ว.กจ. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ว.กจ.

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกรมจัดหางาน(๕กรม)

ว.กจ. โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๑๒
ว.กจ. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว.กจ. ทดสอบภาษาอังกฤษ
ว.กจ.

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยงกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ว.กจ. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ว.กจ. การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
ว.กจ. ลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสวัสดิการกรมฯ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. การแต่งกายและเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเสียงคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสวัสดิการกรมฯ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง 1 ตุลาคม 2557
ว.กจ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง 1 ตุลาคม 2557 (จังหวัด)
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. สำเนาหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0502/1750 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบการประเมินครั้งที่ 2
ว.กจ. สำเนาประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. หลักเกณฑ์เงื่อนไข การให้สินเชื่อเคหะตามข้อตกลง ในโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข."
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
ว.กจ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
ว.กจ. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพนักงานราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดหน้าห้างบิ๊กซี ราชดำริ
ว.กจ. ขอยกเลิกตัวชี้วัดร่วมของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
ว.กจ. ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบการประเมินครั้งที่ 1
  ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 5
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์
การส่งบุคคบลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ รุ่นที่ 6
สัมมนาทางวิชาการ เรื่องรุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
เชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
เข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่2
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)รุ่นที่ 8
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2/2559
ปฏิญญากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2560
การคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่4
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ของสถาบันวิทยาการ สวทช. จำนวน 3 หลักสูตร
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ
รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ (บบร.)
การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" ประจำปี 2560
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 8
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 8
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"รุ่นที่ 18
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่3
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่๔
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธข่าว์การรับสมัครให้ข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน
การเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ.
โครงการประกวดการตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานป.ป.ช.
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมทักษะผู้บริหารเพื่อความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม"การฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล"
์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"รุ่นที่ ๑๗
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพข้าราชการ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
โครงการจัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Government & e-Service)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น" รุ่นที่2
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "คิดต่าง...สร้างนวัตกรรม"
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่7
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิก กสจ. ของกระทรวงแรงงาน
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม และโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 7
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
รายงานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่3
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม( หลักสูตรการอบรมประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม)
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม"หลักสูตรการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ"และหลักสูตร"แก่นการจัดการด้านการเงิน"
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง รุ่นที่ 1"
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน)
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง และฝ่ายพลเรือน) จำนวน ๔๐ ทุน
ขอความอนุเคราะข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ใด้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ด่วนมาก ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ประเภททุน
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้ิองกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ ๑๒
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่1/2558 เรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
รับสมัครอบรมหลักสูตร การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ ๒
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุขริต
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบุคลากรของกรมในการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว
แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบุคคลากรของกรมในการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๕๙ 
โครงการ"ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน"
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ ๒
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร
สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๕
รับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตร Master of Public Policy และ Master of Development Policy ณ KDI School of Public and Management สาธารณรัฐเกาหล
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ"
เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "สิทธิประโยชน์สมาชิก กบข."
ข่าวสำนักงานก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพข้าราชการ (ศปร.เขต 1-12)
การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการสั่งสมความเเชี่ยวชาญในอาชีพข้าราชการ (สสค.)
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารนา ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ขอเชิญสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Promotion of Networking among Asian Countries on Anti-trafficking in Persons
ด่วนมาก กำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ ๘ และรุ่นที่ ๙ (ภาคปฎิบัติ)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ภาคปฎิบัติ)
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันเอไอที โดยรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2558
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 4 ทุน
ด่วนที่สุดขอเชิญสมาชิก กบข.(ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ)ร่วมรับฟังบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ รุ่นที่ 1
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด่วนที่สุด โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงานฯ
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรกรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้อง (สรพ.พื้นที่)

ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรกรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้อง (ศปร.เขต)

ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (จังหวัด)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2558 (ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2558 (จังหวัด)
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 2 (นปปร.2)
สำเนาคำสั่งกรมฯ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558
เชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 7
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงแก่ข้าราชการกรมฯ ประเภทสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม การเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน (การอบรมสัมมนาร่วมกัน) รุ่นที่ 10
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูุกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16
สำนักงานก.พ.ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ ประจำปี 2557 (ประเภทละ 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน) 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒฺิ
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 13
ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2557
แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei-U.S. English Language Enrichment Programme for ASEAN
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ขอเชิญ(ส่วนกลาง)เข้าร่วมโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
 
                                                                                          
 
  KM. กจ.
 
ศิลปะการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร โดย อ.ชัชวาล พันธ์มณี
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่10
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่9
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่8
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่7
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 5-6
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 3-4
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่2
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่1
 
  เรื่องน่าสนใจจากสำนักงาน ก.พ.
หนังสือเวียน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. เดินสายชี้แจงข้าราชการ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลฯ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง 
สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมชี้แจงการแปลงข้อมูลข้าราชการด้วยโปรแกรม (DPIS) ให้กับส่วนราชการ เพื่อจัดทำบัญชีตำแหน่งเข้าประเภทสายงาน รองรับ พ.ร.บ. ใหม่
ชี้แจง แนวทางปฏิบัติการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้ง
 

 

  เรื่องน่ารู้ กบข.
 
แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.
คำถาม คำตอบ เรื่อง สิทธิประโยชน์สมาชิก-การลงทุน-บริหารจัดการองค์กร

 

คอลัมน์พิเศษจาก กจ.
คุณเตรียมรับประชาคมอาเซียนอย่างไร
7 วิธีทำให้ผลงานของคุณเข้าตาหัวหน้า
พูดจาอย่างไร...ให้สง่างาม
มะเร็งต่อมน้ำลาย โรคร้ายที่เกิดได้ง่ายในปัจจุบัน
บทความ เรื่อง หาความสุขจากปัญหา
บทความ องค์กรที่ดี ควรมีคุณลักษณะแบบใด (ฝ่ายอัตรา)
บทความ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ฝ่ายวินัย)
บทความ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ฝ่ายสรรหา)
 รู้ไว้ใช่ว่า!!   ล้างมลิน ล้างแค่ไหน และล้างอย่างไร (ฝ่ายวินัย)
บทความ การบริหารผลการปฏิบัติราชการกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนา)
บทความ วัฒนธรรมขององค์กรคุณเกื้อหนุนพนักงานด ีแค่ไหน (ฝ่ายอัตรา)
บทความ สร้างค่านิยมสร้างสรรค์ฯ (ฝ่ายสรรหา)

บทความ เรื่อง บำเหน็จตกทอด การเสียสิทธิการรับบำนาญ
การกำหนดการเกษียณอายุราชการ

ระบบการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่
สมรรถนะในระบบข้าราชการพลเรือนไทย
ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
หนทางความก้าวหน้าในการทำงาน
หลักสูตรอบรมออนไลน์
 

<GO UP>  

 
                      
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

 
 

ปฎิทิน

 

 
 
 

                                                                                                                       พัฒนาเวบไซต์โดย กองการเจ้าหน้าที่

                                                                                                                        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                                                                                                           

                                                                                                   
                                                                                                                          ที่ตั้ง : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12
                                                                                                 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
                                                                                                                          โทรศัพท์/โทรสาร 0-2246-3541
                                                                                                                     E-mail :personnel@labour.mail.go.th