DPIS
 
Webboard
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ  การบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลในโปรแกรม (DPIS)   หนังสือด่วนที่สุด โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 18-20 ม.ค. 2560 ลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
 
เว็บไซต์ใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ http://personnel.labour.go.th/2015/
 
 
                                        
การจัดทำผลงานทางวิชาการ
  สำหรับข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน
 

 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2556

                                                          
 

 


 
 คำสั่ง/ประกาศ
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการครั้งที่ 1/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกระทรวงแรงงานแต่งตั้งข้าราชการ กสร .ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ๑๒ ตำแหน่ง
คำสั่งกรมฯ ที่626/2559 เรื่องย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สังกัดกรมการจัดหางาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกรมสัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสังกัดสำนักงานประกันสังคม
ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรม เรื่องการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบด
คำสั่งกรมฯ ที่๕๔๒/๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ข่าวด่วน ตำแหน่งว่างผู้ใดประสงค์ จะไปดำรงตำแหน่ง แจ้ง กองการเจ้าหน้าที่ภายใน 2 พย.59.
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่๒๔๙/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการ
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คำสั่งที่ ๕๑๖/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการ
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่๘/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่๔๖๘/๒๕๕๙ เรื่องให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต ๑-๑๐
ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตำแหน่งและชื่อสังกัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่๔๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่๔๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๔๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่๔๖๖-๔๗๐/๒๕๕๙ จำนวน ๕ คำสั่ง
คำสั่งกรมฯ ที่๔๗๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คำสั่งกรมฯ ที่๔๗๓/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
คำสั่งกระทรวงฯ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนานการ ครั้งที่ 7/2559
คำสั่งกระทรวงฯ ที่224/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับผู้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
คำสั่งกรมฯ ที่441/2559 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ สสปท.
คำสั่งกรมฯ ที่446/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ
คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของรองปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกาศกรมฯเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน
คำสั่งกรมฯ ที่ ๓๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
คำสั่งกระทรวงฯ ที่๑๗๙/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

คำสั่งกรมฯที่๓๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบด

คำสั่งกรมฯ ที่ 308/2559 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ รง 0502/4968 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง 6 คำสั่ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
คำสั่งกรมฯที่๓๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งกรมฯที่๓๐๖/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมฯที่๓๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งกรมฯที่๓๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่๓๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัตราชการในระดับดีเด่น และดีมาก
ประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดการสิ้นสุดสัญญาจ้างและคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษครั้งที่๑/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯที่๒๗๔/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม
คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๓๔/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๙ เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมฯเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน)
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่๕/๒๕๕๙
คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่ง ที่ ๑๒๐/๒๕๕๙ เรื่องโอนข้าราชการ และ ที่ ๑๒๑/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่๒๒๕/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๘๙๘/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออก
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่๗๕๑/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออก
การบันทึกข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล
คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๘๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๙๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมฯ ที่๑๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั่งที่ ๔/๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๙๓/๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ
คำสั่งกรมฯที่ ๑๘๐/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบด

ประกาศกรมฯ เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการและพ้นจากงานเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งกรมฯ ที่๑๗๐/๒๕๕๙และที่๑๗๑/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศกรมฯ เรื่อง ผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๘๒/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบความรู้ฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ ความสามารถข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ ความสามารถข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๑๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ที่ รง ๐๒๑๑.๒/ว๔๙๘ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ
ประกาศกรมฯ รับสมัครสอบประเมินความรู้ ความสามารถข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งคั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทรุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. 
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 
คำสั่งกรมฯ ที่ ๕๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก 
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คำสั่งกรมฯ เรื่อง ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 
คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่องย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวงราชการกระทรวงแรงงาน จำนวน ๔ ราย
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ใด้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๗๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ ๓๖๓/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมฯ ที่ ๗๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมฯ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘
คำสั่งกรมฯ ที่ ๖๙๑/๒๕๕๘ เรื่องย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ประกาศรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง(นบร.)รุ่นที่ ๒๕
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘
หนังสือ แจ้งรับสมัครตำแหน่งอำนวยการสูงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่งในสมัครภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๕๘)
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ใบสมัคร)
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๖๗๘/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ประกาศกรมฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘
ขอส่งสำเนาคำสั่ง
คำสั่งกรมฯ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
คำสั่งกรมฯ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมฯ เรื่องย้ายข้าราชการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ
ด่วน แบบสอบถามข้อมูลบุคคลประจำปี ๒๕๕๙ (แบบอิเล็คทรอนิกส์) ส่งภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๐๗/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ประกาศรับสมัครประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง
คำสั่งกรมฯ ที่ ๕๙๓/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกระทรวงฯ ที่ ๒๘๔/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
 
 
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
 
การวางแผนกำลังคน
 
แบบฟอร์มการจัดทำผลงานทางวิชาการ ปี 2554
 
แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
   
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ
 
การปฏิบัติตาม มาตรา 87 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เกี่ยวกับ การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2553
     เพิ่มเติม ความเป็นมาข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ<<< คลิ๊ก
 
  กิจกรรม กจ.
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (จังหวัด)
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
อบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย 
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกำลังคน (ส่วนภูมิภาครุ่นที่ 1)
โครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2555 
โครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ รุ่นที่ 3
โครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ รุ่นที่ 2 
โครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ รุ่นที่ 1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง 
การตรวจนับคะแนนการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา (รุ่นที่ 2)

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชา (รุ่นที่ 1)

กสร. โดย กจ. จัดสิ่งของอุปโภค-บริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมกระทรวงแรงงาน
การแข่งขันกีฬา กสร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 5
กิจกรรมที่ 3 ไหว้พระ 9 วัด จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน
การจับฉลากบัตรเติมน้ำมันตามใบสั่งจอง
โครงการเพิ่มประสิธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
การมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารสำหรับการตัดสินใจ
 
 
 หนังสือเวียน กจ. .
ว.กจ. แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ว.กจ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ว.กจ. ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน
ว.กจ. แจ้งการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ว.กจ. คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ และคำขอมีบัตรอนุญาตบุคคล เพื่อผ่านเข้าบริเวณกระทรวงแรงงาน "บัตรสำหรับผู้มาปฏิบัติราชการ"
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
ว.กจ. ให้ข้าราชการไปรายงานตัว
ว.กจ. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. การจ้างงานคนพิการ ประจำปี2560
ว.กจ. สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯประจำปี 2558
ว.กจ. การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน(นางเพชรรัตน์ สินอวย)
ว.กจ. ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน 3 คำสั่ง
ว.กจ. การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการจังหวัดทุกจังหวัด หมายเหตุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก กรมฯจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำคำสั่งจ้างให้ โดยขอให้จังหวัดส่งสัญญาจ้างมาพร้อมเอกสารประกอบการจ้าง
ว.กจ. การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนกลางและเขต1-10
ว.กจ. กำหนดการและการจัดสรรงบประมาณ โครงการฯวันที่ 13-16 ตุลาคม 2559
ว.กจ. การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว.กจ. แผนงาน/กิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒
ว.กจ. รายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ว.กจ. ขอแจ้งรูปแบบการลงนามในหนังสือของผู้อำนวยการสำนัก/กองและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ว.กจ. การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตรานำส่งเงินสะสมได้มากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
ว.กจ. ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๔.๑/ว ๕๔๒ เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร
ว.กจ. ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงแรงงานด่วนที่สุดที่ รง ๐๒๑๑.๒/ว ๑๑๐๙ เรื่องขอให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคฯณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙
ว.กจ. ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมฯ ที่๒๖๐/๒๕๕๙ เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ว.กจ. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:IDP) (จังหวัดทุกจังหวัด,ศูนย์ความปลอดภัยทุกเขต)
ว.กจ. ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North- South Fellowship program ประจำปีการศึกษา 2560
ว.กจ. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต
ว.กจ. แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ว.กจ. ขอส่งสำเนาคำสั่ง จังหวัดสมุทรสาครที่๘๕๔/๒๕๕๙
ว.กจ. รายงานผลการจัดทดสอบภาษาอังกฤษตามแบบรายงานผลที่กำหนด ให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
ว.กจ. การทดสอบเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน (แจ้งท้าย 66 จังหวัด)
ว.กจ. การทดสอบเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน (แจ้งท้าย 10 จังหวัด)
ว.กจ. การทดสอบเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน (แจ้งท้ายศูนย์ความปลอดภัยเขต 1-10)
ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบการประเมินครั้งที่ ๑
ว.กจ. แก้ไขแบบตอบรับและคำชี้แจงโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๙
ว.กจ. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙
ว.กจ. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ว.กจ. ขอเชิญเข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังและการอ่าน
ว.กจ. ที่ รง ๐๕๐๒/ว ๐๐๐๙๘๔ โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ว.กจ. ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพมหานคร"
ว.กจ. ที่ รง ๐๕๐๒/ว๐๐๗๒ เรื่อง การพิจรณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ 
ว.กจ. การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ว.กจ. การทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ว.กจ. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ว.กจ. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว.กจ. การจัดทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ว.กจ. สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ว.กจ. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั่งข้าราชการพลเรือน
ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รอบการประเมินครั้งที่ ๒
ว.กจ. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับต้น (ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ๑ เมษายน ๒๕๕๘)
ว.กจ. ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก (ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก ๑ เมษายน ๒๕๕๘)
ว.กจ. ขอให้สั่งพิมพ์แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ว.กจ. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ "ไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข."
ว.กจ. ทดสอบภาษาอังกฤษ
ว.กจ. ขอความร่วมมือข้าราชการทำแบบทดสอบองค์ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2558
ว.กจ. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว.กจ. ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัด
ว.กจ. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:IDP)
ว.กจ. ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข." และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
ว.กจ. ประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๘
ว.กจ. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ว.กจ.

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกรมจัดหางาน(๕กรม)

ว.กจ. โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๑๒
ว.กจ. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว.กจ. ทดสอบภาษาอังกฤษ
ว.กจ.

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยงกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ว.กจ. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ว.กจ. การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
ว.กจ. ลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสวัสดิการกรมฯ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. การแต่งกายและเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเสียงคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสวัสดิการกรมฯ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง 1 ตุลาคม 2557
ว.กจ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง 1 ตุลาคม 2557 (จังหวัด)
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. สำเนาหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0502/1750 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบการประเมินครั้งที่ 2
ว.กจ. สำเนาประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. หลักเกณฑ์เงื่อนไข การให้สินเชื่อเคหะตามข้อตกลง ในโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข."
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ส่งสำเนาคำสั่ง
ว.กจ. ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
ว.กจ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
ว.กจ. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพนักงานราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดหน้าห้างบิ๊กซี ราชดำริ
ว.กจ. ขอยกเลิกตัวชี้วัดร่วมของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
ว.กจ. ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง
ว.กจ. การรายงานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบการประเมินครั้งที่ 1
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
เข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่2
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)รุ่นที่ 8
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2/2559
ปฏิญญากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2560
การคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่4
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ของสถาบันวิทยาการ สวทช. จำนวน 3 หลักสูตร
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ
รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรผู้บริหารบูรณภาพแห่งรัฐ (บบร.)
การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" ประจำปี 2560
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 8
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 8
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"รุ่นที่ 18
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่3
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่๔
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธข่าว์การรับสมัครให้ข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน
การเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ.
โครงการประกวดการตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานป.ป.ช.
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมทักษะผู้บริหารเพื่อความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม"การฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล"
์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"รุ่นที่ ๑๗
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพข้าราชการ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
โครงการจัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Government & e-Service)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น" รุ่นที่2
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "คิดต่าง...สร้างนวัตกรรม"
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่7
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิก กสจ. ของกระทรวงแรงงาน
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม และโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 7
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
รายงานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่3
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม( หลักสูตรการอบรมประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม)
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม"หลักสูตรการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ"และหลักสูตร"แก่นการจัดการด้านการเงิน"
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง รุ่นที่ 1"
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน)
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง และฝ่ายพลเรือน) จำนวน ๔๐ ทุน
ขอความอนุเคราะข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ใด้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ด่วนมาก ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ประเภททุน
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้ิองกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ ๑๒
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่1/2558 เรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
รับสมัครอบรมหลักสูตร การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ ๒
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุขริต
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบุคลากรของกรมในการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว
แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบุคคลากรของกรมในการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๕๙ 
โครงการ"ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน"
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ ๒
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร
สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๕
รับสมัครเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตร Master of Public Policy และ Master of Development Policy ณ KDI School of Public and Management สาธารณรัฐเกาหล
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ"
เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย "สิทธิประโยชน์สมาชิก กบข."
ข่าวสำนักงานก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพข้าราชการ (ศปร.เขต 1-12)
การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการสั่งสมความเเชี่ยวชาญในอาชีพข้าราชการ (สสค.)
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารนา ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ขอเชิญสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Promotion of Networking among Asian Countries on Anti-trafficking in Persons
ด่วนมาก กำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ ๘ และรุ่นที่ ๙ (ภาคปฎิบัติ)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ภาคปฎิบัติ)
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันเอไอที โดยรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2558
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 4 ทุน
ด่วนที่สุดขอเชิญสมาชิก กบข.(ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ)ร่วมรับฟังบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ รุ่นที่ 1
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด่วนที่สุด โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงานฯ
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรกรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้อง (สรพ.พื้นที่)

ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรกรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้อง (ศปร.เขต)

ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (จังหวัด)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2558 (ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2558 (จังหวัด)
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 2 (นปปร.2)
สำเนาคำสั่งกรมฯ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558
เชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 7
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลงแก่ข้าราชการกรมฯ ประเภทสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม การเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน (การอบรมสัมมนาร่วมกัน) รุ่นที่ 10
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูุกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 5
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16
สำนักงานก.พ.ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ ประจำปี 2557 (ประเภทละ 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน) 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒฺิ
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 13
ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2557
แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei-U.S. English Language Enrichment Programme for ASEAN
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ขอเชิญ(ส่วนกลาง)เข้าร่วมโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
 
                                                                                          
 
  KM. กจ.
 
ศิลปะการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร โดย อ.ชัชวาล พันธ์มณี
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่10
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่9
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่8
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่7
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 5-6
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 3-4
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่2
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่แบบมีส่วนร่วมครั้งที่1
 
  เรื่องน่าสนใจจากสำนักงาน ก.พ.
หนังสือเวียน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. เดินสายชี้แจงข้าราชการ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลฯ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง 
สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมชี้แจงการแปลงข้อมูลข้าราชการด้วยโปรแกรม (DPIS) ให้กับส่วนราชการ เพื่อจัดทำบัญชีตำแหน่งเข้าประเภทสายงาน รองรับ พ.ร.บ. ใหม่
ชี้แจง แนวทางปฏิบัติการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้ง
 

 

  เรื่องน่ารู้ กบข.
 
แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข.
คำถาม คำตอบ เรื่อง สิทธิประโยชน์สมาชิก-การลงทุน-บริหารจัดการองค์กร

 

คอลัมน์พิเศษจาก กจ.
คุณเตรียมรับประชาคมอาเซียนอย่างไร
7 วิธีทำให้ผลงานของคุณเข้าตาหัวหน้า
พูดจาอย่างไร...ให้สง่างาม
มะเร็งต่อมน้ำลาย โรคร้ายที่เกิดได้ง่ายในปัจจุบัน
บทความ เรื่อง หาความสุขจากปัญหา
บทความ องค์กรที่ดี ควรมีคุณลักษณะแบบใด (ฝ่ายอัตรา)
บทความ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ฝ่ายวินัย)
บทความ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ฝ่ายสรรหา)
 รู้ไว้ใช่ว่า!!   ล้างมลิน ล้างแค่ไหน และล้างอย่างไร (ฝ่ายวินัย)
บทความ การบริหารผลการปฏิบัติราชการกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนา)
บทความ วัฒนธรรมขององค์กรคุณเกื้อหนุนพนักงานด ีแค่ไหน (ฝ่ายอัตรา)
บทความ สร้างค่านิยมสร้างสรรค์ฯ (ฝ่ายสรรหา)

บทความ เรื่อง บำเหน็จตกทอด การเสียสิทธิการรับบำนาญ
การกำหนดการเกษียณอายุราชการ

ระบบการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่
สมรรถนะในระบบข้าราชการพลเรือนไทย
ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
หนทางความก้าวหน้าในการทำงาน
หลักสูตรอบรมออนไลน์
 

<GO UP>  

 
                      
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

 
 

ปฎิทิน

 

 
 
 

                                                                                                                       พัฒนาเวบไซต์โดย กองการเจ้าหน้าที่

                                                                                                                        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                                                                                                           

                                                                                                   
                                                                                                                          ที่ตั้ง : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12
                                                                                                 ถ.มิตรไมตรี  เขตดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
                                                                                                                          โทรศัพท์/โทรสาร 0-2246-3541
                                                                                                                     E-mail :personnel@labour.mail.go.th